PDF Print E-mail

Kutse andmise protsess

Kutse andmine on protsess, mille käigus isik tõendab oma kompetentsuse taset ning kutseandja korraldab
kutseandmisega seonduvad tegevused ja hindab taotleja kompetentsuse taseme vastavust taotletavale kutsekvalifikatsioonile.

Kutsekvalifikatsiooniraamistik jaguneb kaheksaks tasemeks, kusjuures 1.tase on madalaim ja 8.tase kõrgeim.
Tasemete kirjeldused on esitatud Kutseseaduse Lisas 1,
„Kvalifikatsiooniraamistik“ (www.riigiteataja.ee/akt/12974050?leiaKehtiv).

 

Kutse andmise protsessis osalisteks on:

1. Kutse andja
2. Kutsekomisjon
3. Hindamiskomisjon
4. Taotleja

Kutsenõukogu on kutseasutuse juures tegutsev, võrdsetel alustel sama kutsetegevuse
valdkonna töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajatest koosnev haldusorgan.
Kutsenõukogud moodustab ning nende tegevuse lõpetab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.
Kutsenõukogu tegevuse eesmärk on oma kutsetegevuse valdkonnas kutsesüsteemi arendamine ja rakendamine

Kutsekomisjonid moodustatakse valdkonniti. Kutse andja moodustab kutse andmise erapooletuse tagamiseks 
kutsekomisjoni, kuhu kuuluvad selle valdkonna kutse andmisest huvitatud osapooled: spetsialistid, tööandjad,
töötajad, koolitajad, kutse- ja erialaliitude esindajad, vajaduse korral klientide ja tarbijate esindajad, samuti teised osapooled.

Kutset andva organi (kutse andja) õigused on avaliku konkursi alusel ja Kutsenõukogu otsusega
Masina-, Metalli- ja Aparaaditööstuse valdkonnas omistatud KOO-MET OÜ-le.
Kutse andja töötab kutse andmise korra alusel ja korraldab kogu kutse andmise protsessi.

Hindamiskomisjon on Kutsekomisjoni poolt moodustatud komisjon kutsetunnistuse taotleja kompetentsuse hindamiseks.
Vastavalt erialadele on hindamiskomisjone moodustatud mitu. Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest.
Hindamiskomisjoni liikmed on sõltumatud ja kõik nad on vajalike erialaste teadmistega ja kogemustega.
Hindamiskomisjon hindab ja võtab vastu kutseeksami ning koostab hindamise korraldamise ja tulemuste kohta vastava protokolli.

Kutseeksamikeskus on füüsiline koht kutseeksami läbiviimiseks. Kutseeksamikeskused peavad komisjoni poolt olema
tunnustatud ja heakskiidetud kutseeksamikeskustena tegutsemiseks.

Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab isiku kutsekompetentsuse vastavust kutsestandardis kehtestatud nõuetele,
osakutse puhul kutsestandardi ühe või mitme osa nõuetele. Kutsetunnistuse statuudi ja vormi kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamine. Kutsekomisjonil või kutsenõukogul on õigus tunnistada väljastatud kutsetunnistus kehtetuks,
kui kutsetunnistus on saadud pettuse teel, kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel ning kutset
omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele.

Kutse andmise kord kutseandmise protsessi ja kvalifikatsioonitasemete kirjelduse põhidokument.

 
Copyright 2009 Koo-Met