PDF Print E-mail

Kutsesüsteemi põhimõisted

Kompetentsus – edukaks kutsetegevuseks vajalik teadmiste, oskuste, kogemuste ja hoiakute kogum;

Kutse – kvalifikatsioon, mis saadakse kutseeksami sooritamisel ja mille tase on määratud asjakohases kutsestandardis;

Kutseala – samalaadset kompetentsust eeldav tegevusvaldkond;

Osakutse – osa kutsest, mis omab iseseisvat väljundit tööturul ja mis on määratud asjakohases kutsestandardis;

Kutseeksam – kutse andmise protsess, mille käigus kutset andev organ hindab isikul kutsealale vajalike kompetentsuste olemasolu;

Kutsetegevuse valdkond – tegevusvaldkond, mis hõlmab mitut lähedast kutseala;

Kvalifikatsioon – hindamise ametliku tulemusena tunnustatud kompetentsus;

Kutsestandard – dokument, milles kirjeldatakse kutsetegevust ning esitatakse kompetentsusnõuded;

 

Kutsetase on kutsele määratud kvalifikatsiooniraamistiku tase.

 
Copyright 2009 Koo-Met