PDF Print E-mail

Kutsekvalifikatsioonisüsteemi eesmärgid

Masina-, metalli- ja aparaaditööstus omab ühte juhtivat positsiooni Eesti töötleva
tööstuse struktuuris. Sektori osatähtsus ekspordis on ca 30% ning tööd antakse üle
24000 töötajale. Tööstusharu on näidanud pidevat arengutrendi ning viimastel aastatel
on loodud jätkuvalt uusi töökohti.

Konkurentsivõime tööstuses saavutatakse suuresti tänu tehnoloogilisele arengule,
kvalifitseeritud tööjõule, oskusteabe olemasolule ning nende võimaluste efektiivsele
kasutamisele.

Üheks kitsaskohaks tööstusharus on saanud kvalifitseeritud tööjõu nappus.
See pärsib ka ettevõtete arengut ning võimalust tootmistegevuse laiendamiseks.
Kvalifitseeritud tööjõust sõltub otseselt ka töö tootlikkus.
Tööjõuga seonduvat tootlikkust mõjutavad vahetult töötaja teadmised, oskused,
vilumus, motiveeritus ja tahtmine neid töökollektiivis rakendada.
Siit tulenebki kutsekvalifikatsioonisüsteemi rakendusvajadus – ühelt poolt selleks,
et määrata nõutav oskuste ja teadmiste tase ning teiselt poolt selleks,
et mõõta seda taset läbi kutseeksamite sooritamise konkreetse töötaja keskselt.

Kutsekvalifikatsioonisüsteem tugineb Kutseseadusele, mis arvestab Euroopa
Ühenduse direktiivi 89/48 EMÜ. Kutseseaduses sätestatakse
kutsekvalifikatsiooninõuete väljatöötamise ning kutsekvalifikatsiooni tõendamise ja
andmise kord.

 
Copyright 2009 Koo-Met